کارشناس حقوق فرشاد باشام بیلواری در کرمانشاه

حقوقدان فرشاد باشام
کارشناس ارشد حقوق

ارائه مشاوره حقوق خصوصی خانواده کیفری و ...

مشاوره تخصصی شرکتها - قراردادها -املاک و امور تجاری

حقوقدان فرشادباشام مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه

مشاوروکارشناس ارشد حقوق

دانشجوی دکترای حقوق عمومی

مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه ودانشجوی دکتری حقوق

کارشناس ارشدوزارت نیرو

عضو هیئت مدیره ورزش رزمی سامبو کرمانشاه

مسئول کمیته انضباطی سازمان ورزش سامبو درکرمانشاه

https://t.me/felixelectronic

 

تلفن تماس

0918957195709399559597

آدرس

کرمانشاه

شبکه‌های اجتماعی

در اینستاگرام